Hợp âm 空空如也 (Trống Rỗng) - Hồ 66 (胡66)

Ca sĩ/ban nhạc: Hồ 66 (胡66)


Hợp âm viết ở Tone [C] - Tone gốc E: Capo 4
[F] Shú xí de mò shēng de zhè zhǒng gǎn jué
[Em] Chóng fù de céng jīng dì nà xiē qíng jié
[Dm] Yě zhǐ shì [C]huái nìan
[F] Yì dī dī yì diǎndiǎn yí yè yì piān
[Em] Fēn shǒu le [Am7]yě bú guò sān bǎi duō tiān
[Dm7]wǒ què hài pà yù[G] jiàn
Wǒ méngméng dǒngdǒng guò le [F]yì nián
Zhè yì nián sì hū méi yǒu [Em]gǎi biàn
Shǒu zhè nǐ lí kāi hòu de [Dm7]shì jiè
Kōng kōng rǔ yě [C]
Bái tiān hé wǎn shàng dōu shì [F]dōng yè
Bēi shāng de dào lái wǒ cóng [Em]bù jù [Am7]jué
[Dm7] Fǎn zhèng yì shì kōng kōng kōng [G]kōng rú yě
Wǒ méngméng dǒngdǒng guò le [F]yì nían
Pái huái zaì shí bǎn lù de [Em]jiē biān
Céng jīng xiào róng càn làn rú [Dm7]jīn què
Kōng kōng rú yě [C]
Yí qiè de xīng guāng dōu yǐ [F]yǔn miè
Dé guò qiě guò shì wǒ rú [Em]jīn sù [Am7]xiě
[Dm7]suǒ wèi ràng [G]tòng chóngdié [C]
[F]Da da la da da la [C]
[F]Da da la da da la [Em]da la [Am7] da da la la
[Dm7]Da da la da da la [G]
Wǒ méngméng dǒngdǒng guò le [F]yì nián
Zhè yì nián sì hū méi yǒu [Em]gǎi biàn
Shǒu zhè nǐ lí kāi hòu de [Dm7]shì jiè
Kōng kōng rǔ yě [C]
Bái tiān hé wǎn shàng dōu shì [F]dōng yè
Bēi shāng de dào lái wǒ cóng [Em]bù jù [Am7]jué
[Dm7] Fǎn zhèng yì shì kōng kōng kōng [G]kōng rú yě
Wǒ méngméng dǒngdǒng guò le [F]yì nían
Pái huái zaì shí bǎn lù de [Em]jiē biān
Céng jīng xiào róng càn làn rú [Dm7]jīn què
Kōng kōng rú yě [C]
Yí qiè de xīng guāng dōu yǐ [F]yǔn miè
Dé guò qiě guò shì wǒ rú [Em]jīn sù [Am7]xiě
[Dm7]suǒ wèi ràng [G]tòng chóngdié [C]
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ