Hợp âm Gongxi Gongxi (Chúc Xuân) - Trác Y Đình

Ca sĩ/ban nhạc: Trác Y Đình


[Am]Měi tiáo dàjiē [Am]xiǎo xiàng
[Am]měi gèrén de [Dm]zuǐ lǐ
[Dm]jiànmiàn dì yī [Am]jù huà
[E]jiùshì gōngxǐ [Am]gōngxǐ
[Dm]gōngxǐ gōngxǐ [E]gōngxǐ nǐ ya
[Dm]gōngxǐ gōngxǐ [E]gōngxǐ nǐ
[Am]dōngtiān yǐ dào [Am]jìntóu
[Am]zhēnshi hǎo de [Dm]xiāoxī
[Dm]wēnnuǎn de [Am]chūnfēng
[Em]jiù yào chuī xǐng [Am]dàdì
[Dm]gōngxǐ gōngxǐ [E]gōngxǐ nǐ ya
[Dm]gōngxǐ gōngxǐ [E]gōngxǐ nǐ
[Am]hào hào bīngxuě [Am]róngjiě
[Am]yǎnkàn méihuā [Dm]tǔ ruǐ
[Dm]mànmàn chángyè [Am]guòqù
[Em]tīng dào yīshēng [Am]jī tí
[Dm]gōngxǐ gōngxǐ [E]gōngxǐ nǐ ya
[Dm]gōngxǐ gōngxǐ [E]gōngxǐ nǐ
[Am]jīngguò duōshǎo [Am]kùnnán
[Am]lìjīng duōshǎo [Dm]mó liàn
[Dm]duōshǎo xin er [Am]pànwàng
[Em]pànwàng chūn de [Am]xiāoxī
[Dm]gōngxǐ gōngxǐ [E]gōngxǐ nǐ ya
[Dm]gōngxǐ gōngxǐ [E]gōngxǐ nǐ
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ