Hợp âm Hậu hội vô kỳ (Sau này không gặp lại) - Uông Tô Lang (汪苏泷) Từ Lương

Ca sĩ/ban nhạc: Uông Tô Lang (汪苏泷) , Từ Lương


1.
[Am] Nǐ ruò lí qù, [Dm] hòu huì wúqí
[G] nǐ ruò lí qù, [C] hòu huì wúqí
[F] nǐ ruò lí qù, [Dm] hòu huì wúqí
[Bm] Ha~~ [E] A~~
[Am]__děng bù dào fēng zhōng [Em]nǐ de liǎnjiá
yǎn [F]lèi dōu měi dào hěn róng [C]qià
[Am]__děng bù dào yǎnshì [Em]de yǔ luòxià
[F]de yǎnlèi bèi nǐ jué[C]chá
[Am]__Děng bù dào nǐ de [Em]xuě yuè fēnghuā
[F]men de ài yěyǒu shí [C]chā
[Am]__děng bù dào bùjīng [Em]yì de qiānguà
què [F]méi chūxī dì fàng bù [C]xià
Nǐ shuō péi wǒ dào [F]mǒu nián mǒu yuè mǒu [G]tiān
què bǎ wǒ diū zài [Em]mǒu rì mǒu yè mǒu [Am]jiē
cuò de [Dm]bìng bùshì nǐ ér shì quán shì [E]jiè
Đk:
Nǐ dài [Am]zǒu wǒ de [Em]sīniàn què [F]méi shuō bào [C]qiàn
yīqǐ [Am]zǒuguò de [Em]hēiyè biàn [F]yī dì bái [C]xuě
Wǒ bǎ [Am]jìyì dōu [Em]fān biàn què [F]méiyǒu fā [C]xiàn
wǒmen [Am]yuē hǎo de [Em]míngtiān nǐ [F]liú gěi zuó [C]tiān
2.
[Am]nǐ ruò lí qù, [Dm]hòu huì wúqí
[G]nǐ ruò lí qù, [C]hòu huì wúqí
[F]nǐ ruò lí qù, [Dm]hòu huì wúqí [Bm]ha~~ [E]a~~
[Am]__Děng bù dào shǒuzhōng [Em]sōng kāi de shā
bèi [F]fēng yáng qǐ de hěn yōu [C]
[Am]__děng bù dào sòng nǐ [Em]húdié fà jiā
[F]de tā'ài shàngle duǎn [C]
Nǐ shuō péi wǒ dào [F]mǒu nián mǒu yuè mǒu [G]tiān
què bǎ wǒ diū zài [Em]mǒu rì mǒu yè mǒu [Am]jiē
cuò de [Dm]bìng bùshì nǐ ér shì quán shìjiè[E]__
Nǐ dài [Am]zǒu wǒ de [Em]sīniàn què [F]méi shuō bào [C]qiàn
yīqǐ [Am]zǒuguò de [Em]hēiyè biàn [F]yī dì bái [C]xuě
Wǒ bǎ [Am]jìyì dōu [Em]fān biàn què [F]méiyǒu fā [C]xiàn
wǒmen [Am]yuē hǎo de [Em]míngtiān nǐ [F]liú gěi zuó [C]tiān
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ