Hợp âm Hoa Bất Ngữ (Nghìn Lẻ Một Đêm OST - 花不语 - 一千零一夜 OST) - Đặng Luân (邓伦)

Ca sĩ/ban nhạc: Đặng Luân (邓伦)


Intro [D] [Bm] [Em7] [A]
yī duǒ [D]huā kāile duō shào nián
cái [Bm]bèi lìng yī duǒ kànjiàn
kāi [Em]a kāi a bùzhī píjuàn
kūwěi [A]dào xiānyàn
yīgè [D]rén zǒule duō shào nián
cái [G]bèi lìng yī[Bm]rén yùjiàn
zǒu [Em]a zǒu a guòqù cóngqián
guòyǎn [A]chéng yúnyān
yī chǎng [F#m]mèng chuān[Bm]guò duōshǎo hēi'àn [Em]hé qíqū
cái [A#]kàn dào nǐ zhànfàng yàoyǎn měi[A]
bì shàng yǎn [G]tīngjiànle huāyǔ
[D]shuō wúnéngwéilì
[Em7]shuō zhǐ néng ài [A]nǐ ài [D]
bì shàng yǎn [G]tīngjiànle huāyǔ
[D]shuōle qiān wàn [Bm7]
wǒ xiǎng [Em7]nǐ xiǎng nǐ zài [A]báitiān hēiyè [D]
[G] [D] [Em7] [Asus4] [A]
yīgè [D]rén zǒule duō shào nián
cái [Bm7]bèi lìng yīrén yùjiàn
zǒu [Em7]a zǒu a guòqù cóngqián
guòyǎn [Asus4]chéng yún[A]yān
yī chǎng [F#m7]mèng chuānguò [Bm7]duōshǎo hēi'àn [Em7]hé qíqū
cái [A#]kàn dào nǐ zhàn[Gm7]fàng yàoyǎn měi[Asus4][A]
bì shàng yǎn [G]tīngjiànle huāyǔ
[D]shuō wúnéngwéilì
[Em7]shuō zhǐ néng ài [A]nǐ ài [D]
bì shàng yǎn [G]tīngjiànle huāyǔ
[D]shuōle qiān wàn [Bm7]
wǒ xiǎng [Em7]nǐ xiǎng nǐ zài [A]báitiān hēiyè [Bm]
měi yī duǒ [F#m7]huā dōu zài xúnmì
tīng[Em7]jiàn huā kāi de [A]rén tīngjiàn zì[D][F#]
mèng [Bm]
měi gè wǒ [F#m7]dūhuì yùjiàn [F#m]
huì [Em7]kànjiàn nǐ yàoyǎn a měi[A]
bì shàng yǎn [G]tīngjiànle huāyǔ
[F#m]shuō wúnéngwéi[D]
[Em7]shuō zhǐ néng ài [A]nǐ ài [D]
bì shàng yǎn [G]tīngjiànle huāyǔ
[F#m7]shuōle qiān wàn [Bm7]
wǒ xiǎng [Em7]nǐ xiǎng nǐ zài [A]báitiān hēiyè [Asus4][A]
xiǎng [G]
Outro
[G] [D] [Em7] [A]
[D]
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ

Hợp âm hát bởi Đặng Luân (邓伦)