Hợp âm Phía Ngoài Bầu Trời (天空之外 - Cùng Em Đi Đến Tận Cùng Thế Giới OST) - Huyền Tử (Xian Zi)

Ca sĩ/ban nhạc: Huyền Tử (Xian Zi)


capo 3
Shéi hái [C] zài tīngzhe tiānqì [C] tái
Nǐ liǎn [Am] shàng yīn qíng shéi néng míng [Am] bái
Yǔ yǐjīng tíng [Em] le shù hái zài
[F] Zuǒyòu láihuí yáo [G] bǎi
Shéi [F] líkāile dìmiàn
Xiǎng [F] fēi dé gèng yáoyuǎn
Shuō [C] xiàngwǎng dàhǎi
[F] Shéi chìbǎng méi zhāng kāi
[F] Què zhuī dé hěn wúnài
Zhǐ [C] néng liú xiàlái
Děngdào [F] sìjì lúnzhuǎn hòuniǎo huí [G] lái
Tiānkōng yǐ kōngle hěnjiǔ [G] děng fēng [G] lái
Jìfēng chuī xiàng dà [C] hǎi
Dào tiānkōng zhī [C] wài
Nǐ yǐwéi fēiniǎo
[Am] Bùzhī píbèi zhǐ wǎng qián [Am] fēi
Zhōngyú yǒu yī [F] tiān
Wǒmen dōu míngbái [C] hái yào xiāng'ài
Huí dào [F] nà kē shù shàng
Tuō xià jiāo'ào [G] fàng dī zītài
Jìfēng chuī xiàng dà [C] hǎi
Dào tiānkōng zhī [C] wài
Zìyóu hé àiqíng [Am] nǎ yīgè huì gèng nán shì [Am] huái
Méiyǒu nǐ de [F] wèilái
Wǒ xiàng zhǐ hǎitún [Em] míshī zài [Am] dàhǎi
Xiàng nà [F] wúfǎ yùzhī wúfǎ chùmō [G] de
Ài zài tiānkōng zhī [C] wài.
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ