Hợp âm Tam Thốn Thiên Đường (Bộ Bộ Kinh Tâm OST) - Nghiêm Nghệ Đan

Ca sĩ/ban nhạc: Nghiêm Nghệ Đan


Hợp âm viết ở Tone [Em]
[C]Tíng zài [D]zhè lǐ bù gǎn [Em]zǒu xià qù
[C]...Ràng bēi [D]shāng wú fǎ [Em]shàng yǎn
[C]...Xià yī [D]yè nǐ qīn shǒu [Bm]xiě shàng de lí [Em]bié
[C]...Yóu bù de [D]wǒ jù [Em]jué
[C]...Zhè tiáo lù [D]wǒ men zǒu deù [Bm]tài cōng [Em]máng
[Am]...Yǒng bào zhe [D]bìng bù zhēn shí [G]de yù wàng
[C]...Lái bù jí , [D]děng bù jí [Bm]huí tóu xīn [Em]shǎng
[Am]...Mù lán [D]xiāng zhē bù [Em]zhù shāng
Bù zài [C]kàn
Tiān [D]shàng tài yáng tòu [Bm]guò yún cǎi de [Em]guāng
Bù zài [C]zhǎo
Yuē [D]dìng le de tiān [G]táng
Bù zài [C]tàn
[D]shuō guò de rén [Bm]jiān shì shì wú [Em]cháng
Jiè bù [C]dào de sān [D]cùn rì [Em]guāng
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ

Hợp âm hát bởi Nghiêm Nghệ Đan