Hợp âm Tan Tan Tan - Quân Keyboard

Ca sĩ/ban nhạc: Quân Keyboard


[C]Ngày qua tan sớm, tan
Tan chờ hè nắng [G/b]đến, đậu
[Am]Tan trò [D7sus4]đất nên thơ thẩn
[Am]Tan vì [D7sus4]thơ rê hát rê hát
[F]Tan trong mơ mơn man mờ tan [G]
Ngày qua tan sớm, tan
Tan trong giấc tôi mơ, ơi
Tan trò mơ man mác mờ man
Tan vì hoa nói khẽ, khẽ
Tan la la la, là lá
Ngày qua tan sớm, tan
Tan trò so sao sáng, sẽ
Tan về bao ngơ, đợi
Tan lòng tôi tan tác
Tan trong mơ mơn man, mơ tan
Ngày qua tan sớm,
tan cho mơ man mác mơn man
Tan cho mơ mơ man man
Ngày qua tan sớm, tan cho mơ man man mơ tan
[D7sus4]Lòng tôi tan tác, tan
trong mơ mơn [G]man mờ tan
[C]Tả tơi.
[C]Ngày qua tan sớm tan...
G/B: x-2-0-0-3-3
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ