Hợp âm Tặng Bạn Một Đóa Hoa Nhỏ Màu Đỏ ( 送你一朵小红花 - Tặng Bạn Một Đóa Hoa Nhỏ Màu Đỏ OST - 送你一朵小红花 OST) - Triệu Anh Tuấn (赵英俊)

Ca sĩ/ban nhạc: Triệu Anh Tuấn (赵英俊)


Capo 3
sòng nǐ yī duǒ xiǎo hóng huā ah ah
[G]sòng nǐ yī duǒ [G]xiǎo hóng huā
kāi zài nǐ [C]zuótiān xīn zhǎng de [D]zhīyā
[Em]jiǎnglì nǐ [Bm]yǒu yǒngqì [C]zhǔdòng lái hé wǒ [D]shuōhuà
[C]bù gòng dàitiān de [D]bīng shuǐ a
[G]yìwúfǎngù de [Em]liè jiǔ a
[C]duōme kǔnàn de [G]rìzi lǐ
[Am]nǐ dōu yǐ [D]zhànshèng [G]le tā
[G]sòng nǐ yī duǒ xiǎo hóng huā
zhē zhù nǐ [C]jīntiān xīn tiān de [D]shāngbā
[Em]jiǎnglì nǐ zài [Bm]xià yǔtiān [C]huán yuànyì sòng wǒ [D]huí jiā
[C]kēluōlāduō de [D]fēng xuě a
[G]xǐmǎlāyǎ de [Em]zhòu yǔ a
[C]zhǐyào nǐ [G]xiāngxìn wǒ [Am]bì shàng yǎn [D]jiù néng [G]dàodá
[G] [G] [C] [D]
[C] [G] [Am] [G]
[G] [D] [A] rải
[A]sòng nǐ yī duǒ xiǎo hóng huā
kāi zài nà [D]niú yáng biànyě de [E]tiānyá
[F#m7]jiǎnglì nǐ [C#m]zǒu dào nǎ'er [D]dōu bù huì wàngjì [E]wǒ ya
[D]jiébái rú xuě de [E]shātān a
[A]fēngpíng [E]làngjìng de [F#m7]hú shuǐ a
[D]nàxiē zhēnshí de [A]huànyǐng a
[Bm]shì wǒ gěi [E]nǐ de [A]qiānguà
[B]sòng nǐ yī duǒ xiǎo hóng huā
kāi zài nǐ [E]xīndǐ zuìshēn de [F]ní shā
[G#m]jiǎnglì nǐ néng gǎnshòu [Emaj7]měi gè mìngyùn de [F#]zhēngzhá
[Emaj7]shì shéi huīhuò de [F#]shíguāng a
[Bmaj7]shì shéi kǔ kǔ de [G#m]shēwàng a
[E]zhè bùshì yīgè [B]wèntí
[C#m]bù xūyào [F#]nǐ de [B]huídá
[Bmaj7]sòng nǐ yī duǒ xiǎo hóng huā uh [E]uh
[Bmaj7]sòng nǐ yī duǒ xiǎo hóng huā uh [Emaj7]uh
[Bmaj7]sòng nǐ yī duǒ xiǎo hóng huā uh [Emaj7]uh
[Bmaj7]sòng nǐ yī duǒ xiǎo hóng huā uh [Emaj7]uh
[B]sòng nǐ yī duǒ xiǎo hóng huā uh uh
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ